Privacy & Cookiebeleid

BVBA MONNENS EN PARTNERS, gevestigd te België, Weertersteenweg 158, 3680 Maaseik met als ondernemingsnummer 0468.859.533 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij waarborgen de privacy van alle persoonsgegevens waarvan wij kennis krijgen ten gevolge van de uitvoering van onze overeenkomsten en zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u ons verschaft op een vertrouwelijke wijze behandelen.

Contactgegevens:

BVBA MONNENS EN PARTNERS

Weertersteenweg 158

3680 Maaseik

BE 0464.859.533

Telefoonnummer: + 32 89 56 57 01
E-mail: info@monnensenpartners.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Deze privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.


1) Van ons cliënteel verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Beroep en betrekking;
 • Samenstelling van het gezin;
 • Rijksregisternummer en/of identificatienummer van de sociale zekerheid;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer.

2) Van onze leveranciers verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Beroep en betrekking;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer.

3) Van sollicitanten (recruitment) verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Persoonlijke interesses;
 • Opleiding;
 • Curriculum vitae;
 • Beroep en betrekking;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer;

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige informatie.

Ons gebruik van de verzamelde gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kan u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. De gegevens die wij gebruiken zijn de volgende:

Voor ons cliënteel:

 • Het afhandelen van onze overeenkomst voor fiscale ondersteuning en onze dienstverlening dienaangaande;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor onze leveranciers:

 • Om met u te communiceren;
 • Voor ons leveranciersbeheer;
 • Voor het opstellen en aangaan van contracten tot levering van goederen en/of diensten;
 • Voor marketingdoeleinden;
 • Om te voldoen aan wettelijke bepalingen;
 • Om onze eigen belangen te behartigen.

Voor sollicitanten:

 • Aanwerving;
 • Het opbouwen van een wervingsreserve;
 • Om met u te communiceren;
 • Voor statistische doeleinden

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien wij beschikken over een wettelijke grondslag. Om de hierboven vermelde persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op volgende wettelijke basis:

 1. Uw toestemming: In een aantal gevallen zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien u ons uw toestemming heeft verleend. In dat geval zullen wij u steeds informeren van het doel waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt worden. Uw toestemming zal dan specifiek voor die doeleinden gelden. De toestemming hoeft niet noodzakelijkerwijs schriftelijk gegeven te worden. U kan ons ook mondeling (bijvoorbeeld via een telefoongesprek) toestemming verlenen. U heeft trouwens het recht om op elk ogenblik uw toestemming in te trekken. Uw toestemming zal gevraagd worden in het geval van prospectie en recruitment.
 2. Uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen: De persoonsgegevens van cliënteel en leveranciers worden voornamelijk op deze wettelijke basis verwerkt.
 3. Wettelijke verplichting: In welbepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om in het kader van de anti-witwas en fiscale wetgeving bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
 4. Onze gerechtvaardigde belangen: In een aantal gevallen is de verwerking noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen kaderen vooral in enerzijds het ontwikkelen van onze economische activiteiten en beschermen van onze economische belangen in de ruime zin en anderzijds het verbeteren van onze dienstverlening en verdere ondersteuning van ons cliënteel. Om die redenen kunnen wij een nieuwsbrief uitbrengen (direct marketing). Om onze belangen te bewerkstelligen zullen wij ons cliënteel en prospecten op de hoogte houden van interessante ontwikkelingen en uitnodigen voor onze events. Indien u niet langer op de hoogte wil gebracht worden, kan u zich steeds uitschrijven via reply of via een korte email aan info@monnensenpartners.be.
 5. De wettelijke grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, hangt af van de verhouding tussen uzelf en ons. Wij geven u per categorie een overzicht van alle wettelijke grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

Cliënteel:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Onze gerechtvaardigde belangen

Leveranciers:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Onze gerechtvaardigde belangen

Recruitment:

 • Uw toestemming
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Onze gerechtvaardigde belangen

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In bepaalde gevallen dienen wij uw persoonsgegevens te delen met derden. Dit kan noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te garanderen. Deze derden kunnen enerzijds louter ontvanger zijn van uw persoonsgegevens of anderzijds uw persoonsgegevens in opdracht van ons verder verwerken (in dat geval werken wij samen met zogenaamde “verwerkers”). In dat laatste geval zien wij er steeds op toe dat wij met elke verwerker bepaalde afspraken maken over hoe zij uw persoonsgegevens mogen verwerken. Wij zullen er eveneens op toe zien dat onze verwerkers alle nodige maatregelen nemen om de veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen.


Wij kunnen een beroep doen op de volgende derden:

 • Externe dienstverleners: banken, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, informatiediensten, beheerder van ons netwerk en dergelijke meer.
 • Overheden.

In principe verwerken wij al uw persoonsgegevens in België. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die niet gevestigd zijn in de Europese Unie, bieden wij passende waarborgen en zorgen wij ervoor dat u over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden alleszins bewaard zolang onze overeenkomst in uitvoering is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van één van de hogervermelde mogelijkheden, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar het e-mailadres info@monnensenpartners.be. Om er zeker van te zijn dat het desbetreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Veiligheid

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u om dit aan ons te melden.

Wij nemen eveneens passende technische en organisatorische maatregelen om vast te stellen of een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, en om de toezichthoudende autoriteit en uzelf daarvan zonder aarzeling in kennis te stellen via e-mail info@monnensenpartners.be.