Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

Verplichte meldingen in de aangifte personenbelasting
 

Verplichte meldingen in de aangifte personenbelasting

1. Rekeningen in het buitenland

In de aangifte personenbelasting moet u aanvinken of u, uw echtgeno(o)te, wettelijk samenwonende partner of een van uw minderjarige kinderen een rekening aanhoudt in het buitenland. Dit kan ook een buitenlandse rekening zijn van een vereniging die niet aan vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting onderworpen is en waarvan men beheerder is. Voorbeelden hiervan: politieke organisaties, vakbonden, jeugdbewegingen, culturele en sportverenigingen, …

Met buitenlandse rekening wordt bedoeld: iedere rekening van welke aard (zichtrekening, spaarrekening, effectenrekening, termijnrekening, …) gehouden bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling.

Een Paypall rekening hoeft enkel gemeld te worden wanneer tegoeden daadwerkelijk op deze rekeningen worden bewaard voor rekening van de belastingplichtige voor een langere tijdspanne dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een via internet gesloten transactie.
In voorkomend geval moet de belastingplichtige naast het aanvinken van het desbetreffende vakje ook het volgende vermelden in de aangifte: de naam en voornaam van de titularis van de rekening alsook het land waar de rekening geopend is.

Naast de melding in de aangifte personenbelasting moet u bevestigen aan de fiscus dat u met betrekking tot die buitenlandse rekeningen ook de nodige gegevens aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) doorgespeeld heeft. Uzelf of wij als volmachthouder moeten volgende gegevens per rekening rapporteren:

 • Gegevens van de belastingplichtige:
  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer
 • Gegevens van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling
  • Bankrekeningnummer/IBAN-nummer
  • naam bankinstelling
  • BIC-code
  • land waar de rekening werd geopend
  • het oudste belastbaar tijdperk gedurende hetwelk de rekening bestond
  • eventuele datum van sluiting van de rekening

Deze melding in het CAP moet ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte gebeuren.

Mogelijks hebben we voor u al reeds een registratie van bepaalde rekeningen gedaan bij het CAP. Veiligheidshalve vragen we u om ons nogmaals alle rekeningen door te sturen zodat we de registratie kunnen verifiëren en actualiseren.

2. Individuele levensverzekeringen in het buitenland

Er is ook een meldingsplicht indien uzelf, uw echtgeno(o)te, wettelijk samenwonende partner of een van uw minderjarige kinderen op enig ogenblik in 2018 verzekeringnemer is geweest van een of meer individueel gesloten levensverzekeringen bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland. In dat geval moet volgende informatie gemeld worden:

 • Naam en voornaam van de verzekeringsnemer
 • Land waar de verzekeringsonderneming gevestigd is

Gelieve ons te informeren indien u verzekeringsnemer bent van een buitenlandse levensverzekering.

3. Juridische constructies

Daarnaast is er een meldingsplicht indien uzelf, uw echtgeno(o)te, wettelijk samenwonende partner of een van uw minderjarige kinderen op enig ogenblik in 2018 als oprichter of begunstigde van een juridische constructie kan kwalificeren. In casu gaat het bijvoorbeeld over buitenlandse trusts, buitenlandse rechtsvormen die onderworpen zijn aan een belastingdruk van minder dan 15%, …
Indien u denkt dat deze meldingsplicht van toepassing zou zijn, gelieve ons dan te contacteren zodat we dit individueel kunnen bekijken

4. Leningen aan startende kleine vennootschappen

Indien u leningen verstrekt heeft aan startende kleine vennootschappen via een erkend crowdfunding platform, dan moet er ook een melding gebeuren.
Het gaat in casu om leningen bestemd om nieuwe economische initiatieven te financieren die verstrekt zijn:

 • Buiten de uitoefening van uw beroepswerkzaamheid
 • Via een crowdfunding platform
 • Voor een minimum looptijd van 4 jaar en een jaarlijks te betalen interest
 • Aan een kleine vennootschap die maximum 48 maanden geleden ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Door natuurlijke personen

Gelieve ons te informeren indien bovenstaande meldingsplicht van toepassing is.

5. Effectenrekeningen

De wet van 7 februari 2018 heeft de effectentaks ingevoerd. De effectentaks is een belasting van 0,15% die verschuldigd is door elke particulier die titularis is van één of meerdere effectenrekeningen waarop belastbare financiële instrumenten zijn ingeschreven waarvan zijn aandeel in de gemiddelde waarde groter of gelijk is aan 500.000 EUR. Zodra die drempel bereikt is, is de taks verschuldigd op het volledige gemiddelde bedrag.
De belastingplichtige moet melding maken indien hij in de periode van 10/3/2018 tot 31/12/2018 titularis is geweest van meer dan één effectenrekening. Het feit titularis te zijn van één effectenrekening moet niet worden gemeld.

Indien men een maatschap heeft die titularis is van de effectenrekening(en), zal hierdoor gekeken worden en zullen de achterliggende leden die gekend zijn door de financiële instelling geacht worden titularis te zijn.
Gelieve ons te informeren indien u meer dan één effectenrekening heeft.

6. Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden

Indien u in 2018 begunstigde was van dividenden waarop roerende voorheffing werd ingehouden, dan kan er een vrijstelling voor maximum 640 euro genoten worden via de aangifte personenbelasting.
Gelieve ons de documenten en bankafschriften te bezorgen waaruit de betaling van de aandelen-dividenden en de ingehouden roerende voorheffing blijkt. U ontvangt immers niet standaard een fiscaal attest met de jaarbedragen van de uitgekeerde dividenden en de ingehouden roerende voorheffing.

Naar overzicht